Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány společnosti JettyRobot s.r.o. v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti JettyRobot s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost JettyRobot s.r.o. v souladu s těmito zásadami a nařízením GDPR zpracovává.

1. Správce osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává společnost JettyRobot s.r.o., se sídlem Modřanská 621/72, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 05493692, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264571, jakožto správce údajů, a to pro účely, způsobem, na základě právního důvodu a po dobu stanovenou dále v těchto zásadách.

2. Kontaktní údaje správce

Při uplatňování svých práv uvedených níže v těchto zásadách se můžete obrátit na správce údajů písemně na adrese JettyRobot s.r.o., Modřanská 621/72, Modřany, 143 00 Praha 4, nebo prostřednictvím e-mailu: info@jettyrobot.com.

3. Kategorie subjektů údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává společnost JettyRobot s.r.o., jsou zejména:

- zákazníci JettyRobot s.r.o.
- zaměstnanci a členové JettyRobot s.r.o.
- dopravci
- dodavatelé
- obchodní zástupci JettyRobot s.r.o.
- jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu k JettyRobot s.r.o.
- osoby, s nimiž JettyRobot s.r.o. jedná o uzavření smlouvy nebo jiného právního vztahu
- uchazeči o zaměstnání

4. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost JettyRobot s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s níže uvedenými účely může ze strany společnosti JettyRobot s.r.o. dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (např. jméno, příjmení, akademický titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa místa podnikání, korespondenční adresa, fakturační adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení, identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí, smlouva a podpis), údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa aj. obdobné informace), a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem rozvoje lidských zdrojů, podpisové vzory, fotokopie dokladu totožnosti za účelem identifikace účastníka ochodu, ručitelská prohlášení s osobními údaji)

5. Účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu JettyRobot s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů JettyRobot s.r.o.

Ke zpracování osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností JettyRobot s.r.o. a pro ochranu oprávněných zájmů JettyRobot s.r.o. není zapotřebí souhlas dotčených subjektů údajů, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti JettyRobot s.r.o. je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

- plnění pracovněprávní a mzdové agenda (plnění zákonných povinností)
- vedení účetnictví (plnění zákonných povinností)
- plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
- jednání o uzavření smlouvy (oprávněný zájem společnosti JettyRobot s.r.o.)
- poskytování služeb a prodej zboží, poskytování záručního plnění, zlepšování služeb (plnění smlouvy, oprávněný zájem JettyRobot s.r.o.)
- reklamační řízení (zákonná povinnost)
- fakturační účely (plnění smlouvy)
- vymáhání případných pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem společnosti JettyRobot s.r.o.)

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy, smlouvou nebo skartačním řádem společnosti JettyRobot s.r.o. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže (s tím, že všechny doby zpracování a uchovávání osobních údajů mohou být prodlouženy o zákonnou promlčecí lhůtu, a to zejména v případech, kde je riziko soudních sporů).

U zákazníků je společnost JettyRobot s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v klientské databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností JettyRobot s.r.o. po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti JettyRobot s.r.o.

V případě zakoupení produktu od společnosti JettyRobot s.r.o. je společnost JettyRobot s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o produktu a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností JettyRobot s.r.o. po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na produktu.

V případě jednání mezi společností JettyRobot s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost JettyRobot s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností JettyRobot s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Osobní údaje z pracovněprávních vztahů jsou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy.

Zpracovávání údajů zákazníků JettyRobot s.r.o. se souhlasem pro obchodní účely

U zákazníka zpracovává společnost JettyRobot s.r.o. s jeho souhlasem osobní údaje pro obchodní (marketingové) účely.

Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává společnost JettyRobot s.r.o. osobní údaje zákazníka primárně k vytvoření nabídky produktů a služeb společnosti JettyRobot s.r.o. a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb JettyRobot s.r.o. a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti JettyRobot s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami.

Zpracovávání údajů subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost JettyRobot s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů JettyRobot s.r.o.

Z obchodních sdělení zaslaných společností JettyRobot s.r.o. je vždy zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů, a že společnost JettyRobot s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá společnost JettyRobot s.r.o. na kontakty zákazníků buď na základě oprávněného zájmu společnosti JettyRobot s.r.o., a to jen do doby, než vysloví námitku proti zpracování osobních údajů, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely nebo na základě souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností JettyRobot s.r.o.

V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies a navštěvuje webové stránky www.jettyrobot.com, zaznamenává společnost JettyRobot s.r.o. jeho IP adresu, jak dlouho se na webové stránce zdrží, a ze které webové stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považuje společnost JettyRobot s.r.o. jako svůj oprávněný zájem správce, neboť díky tomu může nabídnout svým zákazníkům a návštěvníkům ještě lepší služby. Webové stránky společnosti JettyRobot s.r.o. lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. Používání cookies může subjekt na svém zařízení zakázat, nebo upravit pro webovou stránku www.jettyrobot.com.

Zásady používání cookies jsou k dispozici zde

6. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Společnost JettyRobot s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou. Společnost JettyRobot s.r.o. dále při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti JettyRobot s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti JettyRobot s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, účetních (společnost, samostatná), překladatelů, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Společnost JettyRobot s.r.o. každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou, zejména na základě tzv. standardních smluvních doložek dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2021/914 ze dne 9.6.2021 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Kategoriemi příjemců osobních údajů jsou:

- finanční ústavy
- veřejné ústavy
- zpracovatelé
- smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa
- státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
- příp. další příjemci – hlavně dle souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů (předání osob údajů do zahraničí)

Aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro výše uvedené účely mohou získat některé z Vašich osobních údajů:

Zpracovatelé osobních údajů
Dotčená činnost
Google LLC
E-mail cloud
ABRA Software a.s. (IČO: 25097563)
Podpora účetního SW
HubSpot Ireland Ltd.
CRM cloud

7. Aktualizace osobních údajů

Společnost JettyRobot s.r.o. aktualizuje zpracovávané osobní údaje informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky).

8. Způsob zpracovávání osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí společnost JettyRobot s.r.o. Zpracování je prováděno v jejím sídle či pobočce (provozovně) jednotlivými pověřenými zaměstnanci společnosti JettyRobot s.r.o., příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala společnost JettyRobot s.r.o. technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je pro JettyRobot s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, níže uvedená práva. Uvedená práva je možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

1. Právo na informace (čl. 13 a 14 GDPR)
Dle čl. 13 a 14 GDPR má subjekt údajů právo na informace, zejména o totožnosti správce, rozsahu a účelu zpracování, právním základu zpracování, způsobu zpracování osobních dat a o příjemcích osobních údajů. Společnost JettyRobot s.r.o. plní informační povinnost vůči subjektům údajů prostřednictvím těchto zásad zveřejněných na webových stránkách www.jettyrobot.com, dále ve smlouvách se zákazníky a smluvními partnery a v odpovědích na žádosti subjektů údajů.

2. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

- získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
- získat informace o účelech zpracování,
- kategoriích dotčených osobních údajů,
- příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
- plánované době zpracování,
- o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
- právu podat stížnost u dozorového úřadu,
- o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
- skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
- získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti bude společnost JettyRobot s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

3. Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 GDPR)
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů, které o něm bude společnost JettyRobot s.r.o. zpracovávat. Společnost JettyRobot s.r.o. provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

4. Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost JettyRobot s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost JettyRobot s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

Osobní údaje budou vymazány zejména, jestliže:
- správce údajů již daný osobní údaj nepotřebuje pro účel, který byl důvodem ke shromažďování údajů, nebo důvodem ke zpracovávání údajů jiným způsobem;
- jedná se o zpracování údajů na základě souhlasu uděleného subjektem údajů, ale subjekt údajů svůj souhlas odvolal a pro zpracování údajů neexistuje jiný právní důvod;
- jedná se o zpracování údajů na základě oprávněného zájmu správce údajů nebo třetí osoby, ale subjekt údajů podal proti zpracování údajů námitku a – vyjma námitky proti zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu – neexistuje přednostní legitimní důvod na zpracovávání údajů;
- správce údajů zpracovával osobní údaje protiprávně;
- výmaz osobních údajů je nutný ke splnění zákonné povinnosti nebo
- byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

5. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování nebo namítá protiprávnost zpracování nebo správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR)
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti JettyRobot s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

7. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti JettyRobot s.r.o. osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti JettyRobot s.r.o. v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti JettyRobot s.r.o.

V případě, že společnost JettyRobot s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost JettyRobot s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

10. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 GDPR)
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost JettyRobot s.r.o. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování.

11. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR)
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se stížností, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušena jeho práva nebo jakékoliv ustanovení GDPR.